Av 93 deltakere på årets brukermøte, mottok NorCRIN 47 svar på spørreundersøkelsen som ble sendt ut i etterkant av møtet. Svarene fra brukerundersøkelsen følger under.

Opplevde du NorCRIN brukermøte 2019 som nyttig?

Hele 94 % av deltakerne som svarte på spørreundersøkelsen hadde utbytte av brukermøtet “i stor grad” eller bedre (“i svært stor grad”).

Var temaene som ble diskutert relevante?

Brukerundersøkelsen viste at 92 % opplevde temaene for brukermøtet “i stor grad” eller “i svært stor grad” som relevante. Se diagram under.

Kan du tenke deg å delta på neste NorCRIN brukermøte?

Her svarte 84,1 % «ja», 6,8 % «nei» og 9,1 % «vet ikke».

Har du forslag til forbedringer, ev. andre spørsmål eller kommentarer?

NorCRIN mottok mange positive tilbakemeldinger i etterkant av møtet, samt noen forslag til forbedringer. Flere deltakere skriver at møtet var veldig godt gjennomført, både med tanke på foredragsholdere, temaer og tid. Foredragsholderne var engasjerte og temaene som ble diskutert hadde et interessant innhold. En kommenterte at nettverket er veldig nyttig, andre peker på at det kan komme enda bedre frem hvilken nytteverdi NorCRIN har/har hatt for den enkelte foredragsholder. Foredragene som ikke hadde et tydelig NorCRIN-perspektiv kunne vært holdt på hvilken som helst helsekonferanse, da temaene er veldig relevante for hva som rører seg i helsesektoren for tiden.

Noen av deltakerne ønsket et større fokus på NorCRIN og på forskningsstøtte generelt. Hva kan CTU-ene konkret gjøre for å fremme større kliniske studier (multisenterstudier)?

Enkelte svarte at GDPR-foredraget var ustrukturert og at de dessverre fikk lite utbytte av denne delen av brukermøtet. De hadde ønsket en mer systematisk gjennomgang av endringene og hvordan brukerne i praksis skal forholde seg til dem. En deltaker foreslo å bruke ressurser med inngående kjennskap til GDPR og forskning, f.eks. personvernombud på sykehus. En hadde ønsket tidligere oppstart og avslutning av brukermøtet.

En av deltakerne reagerte på foredraget om brukermedvirkning og mente foredragsholderen ikke forholdt seg til lovverket om brukermedvirkning.1 Deltakeren foreslo at NorCRIN kvalitetssjekker foredragene før brukermøtet og at tittelen “brukermøte” ikke treffer, siden det ikke var noen pasienter/brukere som holdt foredrag.

1 Vi ønsker å presisere at foredragsholder hoppet inn på kort varsel etter forfall fra representant fra pasientorganisasjon. Brukere i NorCRINs sammenheng er definert som forskere, forskningsstøttepersonell, pasientorganisasjoner og samarbeidspartnere fra industri og offentlige instanser.

Hvilke tjenester kan du tenke deg å kjøpe fra forskningsstøtte i din region?

Denne delen av spørreskjemaet var ikke relevant for alle, blant annet fordi mange hadde stillinger hvor dette var lite aktuelt eller fordi flere av angitte tjenester er gratis i utgangspunktet. Dette kan forklare en lavere svarprosent på dette spørsmålet.

Aktuelle hovedspørsmål hadde følgende 18 delspørsmål: 1. Prosedyrer (SOPer), 2. Monitorering, 3. Datahåndtering, 4. Økonomi/budsjettering, 5. Kontrakter, 6. Statistikk/metode, 7. Studiearkiv (ISF/TMF), 8. Annen forskningsinfrastruktur, f.eks. forskningspost, biobank, helseøkonomi, 9. Registerstøtte, 10. Forskningskoordinering, 11. Råd om GCP, 12. GCP-kurs, 13. Interne godkjenninger, 14. Bistand til protokollskriving/gjennomlesing, 15. Bistand til søknad om midler, 16. Bistand til REK-søknad, 17. Råd om brukermedvirkning og 18. Tjenester fra ECRIN.

Diagrammet over viser hvor høy svarprosenten var for alternativene “ja”, “nei” og “vet ikke”. («Annet» hadde kun 1 respons (3,6 %) under Økonomi/budsjettering). Responsene for de ulike delspørsmålene varierte fra 23 til 29. Tjenestene som viste en score på 60 % eller høyere for “ja” var: monitorering (70 %), datahåndtering (68 %), kontrakter (62 %), statistikk/metode (60 %), annen forskningsinfrastruktur, f.eks. forskningspost, biobank og helseøkonomi (68 %), råd om GCP (64 %) og GCP-kurs (75 %).

Rapport i PDF-versjon