Hva og hvem er NorCRIN?

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge. Gjennom NorCRIN-samarbeidet forventes følgende resultat:

 • Flere forskerinitierte kliniske studier
 • Flere nasjonale studier
 • Flere pasienter som deltar i kliniske studier
 • Deltakelse i flere internasjonale (nordiske/EU) studier
 • Flere industrifinansierte studier
 • Økt omfang av og gjennomføringshastighet på kliniske studier
 • Økt grunnlag for forskningsbasert klinisk praksis

NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Stavanger universitetssjukehus HF
 • Haukeland universitetssjukehus HF
 • St. Olavs hospital HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Sekretariatet for NorCRIN er lagt til St. Olavs hospital HF og ledes av nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther sammen med prosjektleder Knut Hagen, Medisinskfaglig rådgiver, CTU, St. Olavs hospital HF.

Leder for styret i NorCRIN er Kristin Bjordal, leder for regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus HF.

Vårt motto er «Mer forskning, bedre kvalitet og mindre administrasjon».

Flere av arbeidspakkene i NorCRIN fokuserer på å utvikle infrastruktur som har som mål å løse og harmonisere nasjonale oppgaver og utfordringer som vi enten får via oppdragsdokumenter fra HOD og RHF-ene, samarbeidspartnere, innspill fra andre infrastrukturer eller våre brukere, og som enkelt kan implementeres ved hvert sykehus. Dette vil føre til en mer samordnet, transparent og harmonisert gjennomføring ved alle sykehusene. I tillegg vil en rekke av tiltakene direkte styrke kompetanse til forskere og støttepersonell og gjøre dem i stand til å gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet. Eksempel på infrastruktur er prosedyrer for planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier, datahåndtering, monitorering, GCP- kurs og GCP- kursmal.

Hvis du ønsker å vite mer om hva NorCRIN tilbyr av forskningsstøtte så ta kontakt med NorCRIN kontaktperson i din helseregion.

– sekretariat