Monitorering

For monitorering av studier, kontakt forskningsstøtteenheten i aktuell helseregion:

Helse Sør-Øst (CTU-OUS)

Kontaktperson: Elin Westerheim
Epost: kliniskforskningsstotte@ous-hf.no

Helse Vest

Kontaktperson: Anne Mathilde Henden Kvamme
Epost: anne.mathilde.henden.kvamme@helse-bergen.no

Helse Midt

Kontaktperson: Torbjørn Øvreness
Epost: torbjorn.ovreness@stolav.no

Helse Nord

Epost: kliniskmonitor@unn.no

NorCRIN er med i Nordic Monitoring Network NORM

Prising av monitoreringstjenester ved forskningsstøtteenhetene

For tverregionale studier anbefales det at monitorering av en studie fordeles på forskningsstøtteenhetene ved Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital/NTNU, Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo universitetssykehus. For komplekse studier med få pasienter kan det være aktuelt å begrense antall monitorer.

Prisene er basert på en timepris på 800 NOK (sist oppdatert 18.12.2019). Timesprisen justeres i henhold til konsumprisindeksen (KPI) hvert år. Prisene må anses som veiledende, og kan variere fra studie til studie avhengig av studiens kompleksitet. Medgått tid vil bli fakturert.

Kostnader forbundet med monitorering:
Les protokoll

Pris: 4 800,-
Enhet: pr. monitor

Reiseutgifter inkl. diett

Enhet: pr. reise
Ramme: Etter Statens reiseregulativ

Utarbeide en monitoreringsplan i samarbeid med nasjonal koordinerende utprøver (NKU*) /prosjektleder

Pris: 4 800,-
Enhet: pr. prosjekt

Initieringsbesøk

Pris: 8 400,-
Enhet: pr. senter
Ramme: Prisen inkl. for- og etterarbeid. Tid og utgifter til ev. reise kommer i tillegg.

Monitoreringsbesøk

Pris: 12 000,-
Enhet: pr. gang
Ramme: Prisen inkl. for- og etterarbeid. Tid og utgifter til ev. reise kommer i tillegg.

Lage studieperm, ev. apotekperm

Pris: 1 600,-
Enhet: pr. perm
Ramme: Gjøres bare av Haukeland og St. Olav

*NKU: Nasjonal koordinerende utprøver
Det belastes også for reisetid dersom denne går utover vanlig arbeidsdag (7,5 timer).

Følgende oppgaver tilbys gratis:
Generell rådgivning vedr. GCP, protokollskriving, monitorering o.l.

For hvem: For NKU/prosjektleder
Ramme: Opptil 30 timer

Utarbeide kostnadsestimat

For hvem: For NKU/prosjektleder

Utarbeide en samarbeidsavtale inkl. budsjett

For hvem: Hovedutprøver(e) (HU**) i egen helseregion

Deltagelse på oppstartsmøte ev. inkl. presentasjon av monitoreringen, ev. andre studiemøter

For hvem: For NKU/prosjektleder, ev. utenlandsk sponsor
Ramme: Inntil 1 møte pr. år. Ev. reisekostnader må dekkes av prosjektet.

Fasilitere en risikovurdering av studien og skrive oppsummering

For hvem: For NKU/prosjektleder
Ramme: En gang i løpet av planleggingsfasen av studien.

**HU: Hovedutprøver