Prosjektorganisering

NorCRIN er organisert i delprosjekter (arbeidspakker) hvor alle samarbeidspartnerne er delaktige.

I prosjektperioden skal vi blant annet:

  • harmonisere nasjonale prosedyrer for utprøving av legemidler til ny europeisk forordning
  • standardisere og  harmonisere monitorering i Norge
  • standardisere GCP-kurs
  • etablere samarbeid mellom forskere og industri
  • kvalitetssikre eCRF systemer
  • utarbeide prosedyrer for ikke-farmakologiske intervensjonsstudier
  • kartlegge tidligfaseenheter i Norge

Våre samarbeidspartnere er St. Olavs hospital (St. Olav), Oslo universitetssykehus (OUS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Akershus universitetssykehus (Ahus), Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Haukeland universitetssjukehus (HUS).

Sekretariatet har det daglige ansvaret for ledelse og drift av NorCRIN. Sekretariatet ligger ved St. Olavs hospital og består av prosjektleder Knut Hagen, NorCRIN nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther, ECRIN korrespondent Valentina C. Iversen, vitenskapelig rådgiver Ola Dale og økonom Sissel Hovland Nordaune.

NorCRIN styret er det besluttende organet i NorCRIN prosjektet. Styret skal sørge for at de intensjoner og planer som ligger til grunn for prosjektet blir innfridd. NorCRIN styret ledes av Kristin Bjordal ved OUS med Camilla Tøndel ved HUS som nestleder

NorCRIN arbeidsutvalg (AU) er etablert for å effektivisere arbeidet og beslutningsprosessene i NorCRIN prosjektet. AU består av styreleder Kristin Bjordal, nestleder Camilla Tøndel, prosjektleder Knut Hagen og nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther.